Stanovy

26.1.2008

Názov

Názov klubu je Transmontana Esperanta Organizo (TEO) – Esperantský klub Záhorie.

Cieľ

Cieľom TEO je:

 1. podpora medzinárodného jazyka esperanto
 2. informovanie ľudí o esperante
 3. iniciovanie projektov zameraných na podporu esperanta

Podmienky pre prijatie za člena TEO

Členom TEO sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

 1. vek min. 15 rokov
 2. záujem o esperanto
 3. trvalý pobyt na Záhorí (len výnimočne mimo Záhoria)
 4. súhlas so stanovami
 5. členstvo musí schváliť predseda TEO

Práva a povinnosti členov:

 1. zapájať sa do činnosti klubu
 2. zúčastňovať sa stretnutí členov
 3. zúčastňovať sa hlasovania
 4. dodržiavanie stanov TEO

Schôdze

 1. Schôdzu má právo zvolať predseda klubu, ktorý ich vždy vopred ohlási na internetovej stránke klubu, príp. informuje každého člena prostredníctvom sms-správy alebo emailu.
 2. Každý člen je povinný zúčastňovať sa na schôdzach. V prípade, že sa zúčastniť nemôže, je povinný ohlásiť to vopred predsedovi klubu.

Internetová stránka klubu

https://teo.esperanto.sk

Adresa

Nosková Katarína
Lúčky 5
908 51 Holíč

Statuto

28.1.2008

Nomo

Nomo de la klubo estas Transmontana Esperanta Organizo (TEO) – Esperantský klub Záhorie.

Celo

Celo de TEO estas:

 1. subteno de la internacia lingvo Esperant
 2. informado de homoj pri Esperanto
 3. iniciati projektojn, kiuj estas direktitaj al subtenado de la Esperanto

Kondiĉoj por membreco en TEO

Membro de TEO povas iĝi ĉiu fizika persono, kiu plenumas la sekvajn kondiĉojn:

 1. aĝo min. 15 jarojn
 2. intereso pri Esperanto
 3. daŭra restado en Transmontejo (nur escepte ekster la Transmontejo)
 4. konsento kun la statuto
 5. la membrecom devas aprobi prezidanto de TEO

Rajtoj kaj devoj de la membroj:

 1. kunlabori kun aliaj membroj en la klubo
 2. partopreni la kunsidojn
 3. partopreni la voĉdonadon
 4. respekti la statuton

Kunsidoj

 1. La kunsidon rajtas kunvoki la prezidanto de la klubo, kiu devas ilin antaŭe anonci je la hejmpaĝo de la klubo, eventuale li informas ĉiun membron per sms aŭ retpoŝto.
 2. Ĉiu membro devas partopreni la kunsidojn. Se li ne povas partopreni, li devas anonci ĝin antaŭe al prezidanto de la klubo.

Hejmpaĝo de la klubo

https://teo.esperanto.sk

Adreso

Nosková Katarína
Lúčky 5
908 51 Holíč